Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Setkání zastupitelů 1.3.2011

 

Setkání zastupitelů se konalo na obecním úřadě od 19.00 hod a přítomni byli všichni zastupitelé.

Jako první bod byla projednána žádost o vyjmutí pozemku z lesního fondu u chaty na Skalici. Důvodem je majitelova snaha pozemek oplotit. Po krátké diskusi bylo doporučeno žádost zamítnout.

Jako další bod byla projednána probíhající rekonstrukce školy. Starosta informoval o ukončení 1. etapy rekonstrukce. O průběhu prací je v současnosti zpracovávána monitorovací zpráva. V rámci dosud provedených prací byly vyúčtovány vícenáklady 820 tis. Kč (pův. cena 5,7 mil). Přičemž v souladu s podmínkami dotace je možné navýšit cenu v rámci smlouvy o 20%. Bylo tedy rozhodnuto, že doporučená realizace opatření proti vlhkosti a vyklizení stávajícího zeminového zásypu sropu podkroví budou řešeny samostatným projektem s novým výběrovým řízením. P. Kotrč upozornil na nepřehlednost poskytovaných finančních výkazů prací – což se týká především fakturovaných víceprací a doporučil provedení přehledného souhrnu např. formou excelovské tabulky (zajistí STOPIN), kde by bylo možno uspořádat např. vícenáklady vzniklé z rozhodnutí zástupců obce, nutné náklady vzniklé v důsledku nedostatečnosti projektu apod. Ing. Buriánek následně demonstroval nepřehlednost poskytovaných údajů několika dotazy na fakturované položky za 1. etapu rekonstrukce (. Tyto dotazy podráždily starostu.

Starosta dále informoval o uzavření smlouvy na dodávku pitné vody se spol. Golf Slapy. Dodáváno bude max. 10 m3 vody týdně. Při překročení bude odběratel upozorněn a následně proti němu bude uplatněna pokuta. Při nedostatku vody bude dodávka vody přerušena aby mohla být zajištěna přednostní dodávka vody obyvatelům.

V oblasti pitné vody je v současnosti vydáno stavební povolení na úpravnu vody z přehrady a je připravováno výběrové řízení. Stavba by měla být realizována již v roce 2011.

Místostarosta dále seznámil zastupitele s postupem zpracování územního plánu a to zejména s ohledem na uskutečněnou schůzku (za obec starosta+místostarosta) ze zpracovatelem UP (atelier U24 s.r.o.). Zpracovaný návrh zatím nebyl nijak odsouhlasen a bohužel není zatím veřejně dostupný (s čímž nesouhlasím). V návrhu každopádně byly zjištěny některé nedostatky – především vysoká zastavitelnost některých zón (areál zámku) umožňující řadovou zástavbu apod. Starosta i místostarosta se ze zpracovatelem UP dohodli na nutnosti vyšší regulace navržených rozvojových zón. Ta by spočívala ve zpracování jednak tzv. „územních studií“ případně „regulačních plánů“ pro navržené rozvojové zóny. Vzhledem k malé informovanosti všech o podrobnostech zpracování UP a to zejména v oblasti územních studií případně regulačních plánů uskuteční starosta a místostarosta informační schůzku se zástupci odboru územního plánování. Získané informace budou prezentovány na další informační schůzce, případně na veřejném zastupitelstvu.

V oblasti zpracování odpadních vod starosta informoval o postupu potenciální spolupráce s VRÚ při rekonstrukci/vybudování nové linky ČOV. Představa VRÚ byla realizovat jednoduchou novou SBR linku (to znamená technologii, kde se nejprve naplní nádrž, pak se čistí, pak usazuje a pak najednou vypouští). Tento postup byl konzultován s vodoprávním úřadem a byl ze strany úřadu jednoznačně odmítnut. Je tak nutno realizovat klasickou technologii ČOV. Spolupráce s VRÚ by byla realizována tak, že ČOV by investoval VRÚ a následně by jej obec provozovala a formou nájmu splácela – tedy taková bezúročná půjčka. Dodavatele by tak vybíralo VRÚ v rámci svého výběrového řízení. Tento postup důrazně nedoporučuji vzhledem k chybějící kontrole nad výběrem technologie a potenciálně prodražením vlastní realizace.

Starosta dále seznámil zastupitele s návštěvou potenciálních nových provozovatelů na ČOV. Zde jsem se dotázal, zda poskytl spol. 1.SCV informace dle zápisu z jednání – a po měsíci neposkytl... každopádně slíbil nápravu.

Vzhledem k pozdní hodině byly v rychlosti řešeny následující body, které budou na programu příštího veřejného zastupitelstva.

Chata Horáčkovi – přesun v rámci pozemku

p. Čamek – oplocení, vyjjímka ze stavební uzávěry

p. Dušková – stavba kůlny

oplocení chaty na Ždáni

výstavba RD na Skalici

p. Kittler – přístavba

potenciální výstavba, p. Domes ml.

 

Aktualizováno (Dne 07.03.2011 - 08:05)

 

Komentáře  

 
# ZasedaníMilena 2011-03-24 15:49
Hořím nedočkavostí ohledně novinek z posledního zasedání zastupitelstva. Prý to bylo horké. Ale z oficiálního zápisu se toho člověk moc nedoví :o
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Zasedání 14.3.2011Tomáš Ros 2011-03-28 11:27
Dobrý den, omlouvám se za zdržení aktualizace, ale měl jsem dovolenou a trochu se nahrnula práce kterou si vydělávám. Už se pracuje na nápravě, bylo to skutečně podnětné.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit