Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Zasedání zastupitelstva 14.3.2011

Zasedání se konalo na obecním úřadě v malé zasedací místnosti, přítomni byli všichni zastupitelé mimo p. Adama. Zasedání se účastnili 3 občané – trend je rostoucí.

 

Po úvodních formalitách (informace o řádném svolání zasedání) a schválení zapisovatele/ověřovatele bylo přistoupeno ke schválení programu (obvykle také formalita – nikoliv tentokrát). Vedle bodů, které navrhl doplnit starosta, jsme navrhli jako bod jednání zveřejnění rozpracovaného návrhu územního plánu obce Slapy. To vyvolalo okamžitou diskuzi a JUDr. Janda navrhl, aby tento bod nebyl zařazen na jednání zastupitelstva, ale pouze do diskuze po ukončení programu zastupitelstva. To jsme v rámci sdružení odmítli. JUDr. Janda tedy navrhl, že se bude hlasovat o jednotlivých bodech rozšiřujících program zastupitelstva, zda budou projednávány. Záměrem bylo bod 8 nebo 9 (v zápise to je nejednoznačně, zkrátka zveřejnění UP, vůbec veřejně neprojednávat). O jednotlivých bodech tak proběhlo hlasování, kde byly všechny do programu schváleny (o překvapení není nouze).

 

V první části zasedání byly projednány předložené výjimky z platné stavební uzávěry. Ty byly většinou schváleny a podpořeny i členy našeho sdružení. Pouze jediná žádost o výjimku byla zamítnuta a to u plánované stavby zcela mimo zastavitelné území obce (a v naprostém nesouladu s rozpracovaným návrhem UP).

 

V dalších bodech dle programu byl schválen převod pozemků (cesty v Chaloupkách) do vlastnictví obce. Převod byl bezplatný. Dále bylo schváleno zřízení věcného břemene pro spol. ČEZ na pozemku v cestě na Vyhlídku. (ČEZ původně navrhl nevýhodné podmínky, které byly ze strany obce upraveny na ceny obvyklé).

 

Dále byl schválen prodej části pozemku p.č. 571/1 p. Mrázkovi. Zájemci byli 2 – Bártovi nabídli veřejně 16000,- Kč, na zastupitelstvu byla veřejně otevřena nabídka p. Mrázka na 17000,- Kč a byl schválen prodej nejvyšší nabídce.

 

Dalším bodem bylo projednání rozpočtového opatření č. 1/2011. Jedná se o cca 1,8 mil Kč. Předmětem opatření je převod těchto prostředků z jednoho účtu obce na druhý účet obce. Na počátku projednání tohoto bodu si ovšem starosta ani místostarosta nedovedli rozvzpomenout, čeho se opatření týká a proč je navrženo. P. Domes požadoval vysvětlení jak je možné, že nikdo z finančního výboru (který zasedal několik dní před zastupitelstvem) nebyl o tomto opatření (zvláště, když je v takové výši) informován. Starosta se neúspěšně pokusil kontaktovat p. Hurtovou, která podklad pro opatření připravovala. Postupně se diskuzí ujasnilo, že opatření je nutnou administrativní záležitostí. Každopádně ještě před hlasováním o tomto bodu proběhla poměrně bouřlivá diskuze o způsobu předkládání takovýchto dokumentů zastupitelům. Požadoval jsem vysvětlení účelu těchto opatření, ale kromě ujištění, že jde o administrativní záležitost, nebylo jiné vysvětlení poskytnuto. Starosta následně upozornil, že opatření musí být schváleno do konce března kvůli nespecifikovaným účetním uzávěrkám. Návrh, aby bylo pro schválení tohoto bodu svoláno další veřejné zasedání, nezískal podporu. S příslibem, že podobná situace se již nebude opakovat a další rozpočtová opatření budou před jejich předložením zastupitelstvu nejprve představena zástupcům finančního výboru, bylo přistoupeno k hlasování. Přijetí opatření jsem nepodpořil (zdržel jsem se hlasování), jelikož mi nikdo řádně nevysvětlil jeho účel a zásadně nesouhlasím se způsobem jeho předložení.

 

Dále bylo projednáno poskytnutí příspěvku na činnost TJ Sokol Slapy. Ptal jsem se přítomného zástupce klubu (p. Chroust) na zdůvodnění žádosti a předpokládané využití poskytnutých prostředků. I přes poskytnutou dost obecnou odpověď (Buš dala 10 tis., my bychom měli také, využití na běžnou činnost a údržbu hřiště) s poskytnutím příspěvku plně souhlasím. Příspěvek byl schválen.

 

Dále byli zvoleni zástupci školské rady a schválen záměr koupě hasičského vozu (osobního pro menší zásahy, bylo již jednou schváleno před vánoci).

 

Posledním a jednoznačně nejdéle projednávaným bodem jednání byl navržený záměr zveřejnit rozpracovaný návrh územního plánu (UP) a seznámit veřejnost s postupem prací na něm. Zde se trochu budeme lišit se zápisem a jeho deklarovanou jednomyslností. Ing. Rosenberg, p. Kotrč a Ing. Buriánek přednesli důvody proč návrh zveřejnit a zdůraznili nutnost veřejné diskuze a potenciální škodlivost přípravy tak závažného dokumentu „pod pokličkou“, kdy prosakují na veřejnost některé informace, které mohou být chybně vyloženy či zkresleny. S ohledem na dobu přípravy (o době přípravy UP proběhla bouřlivá diskuse, ve které zaznívaly termíny od 3 do 1 roku, p. Vosmík dokonce tvrdil, že žádný návrh vůbec neexistuje) jsme rovněž poukazovali na nutnost prezentace výsledků této činnosti. Diskutující se posléze rozdělili na 2 tábory (+ 3. tábor = mlčící). Zásadně proti zveřejňování: Neužil, Janda, Vosmík a pro zveřejnění: Buriánek, Kotrč, Rosenberg, Domes. JUDr. Janda následně přednesl argumenty proti zveřejnění: především nedostatečnou rozpracovanost UP, některé sporné body a nedostatky, které nebyly ze strany zpracovatele do UP promítnuty. Oponoval jsem, že tyto body je možno ke zveřejněnému návrhu připojit v krátkém komentáři a následná zpětná vazba veřejnosti může přispět ke konstruktivnímu řešení sporných bodů v UP. Starosta emotivně vysvětloval, že nic zveřejňovat nechce a nehodlá následně řešit vzniklý překotný zájem občanů o informace a že dosud nezná na některé otázky odpovědi, občany že pošle za předkladateli návrhu na zveřejnění, aby jim poskytli odpovědi, které zveřejnění návrhu UP vyvolá. Toto podpořil neméně emotivně p. Vosmík. Přítomné zástupce veřejnosti, kteří se chtěli také do diskuze zapojit, JUDr. Janda upozornil, že mají mlčet a do probíhající konfrontace nezasahovat a že dostanou prostor k diskuzi na konci programu schůze – v oficiální diskuzi. Později JUDr. Janda navrhl další postup přípravy – získání dalších informací v oblasti územního rozvoje a znovu shrnul možná „rizika“ vyplývající ze zveřejnění návrhu UP ve stávající podobě. I když s jeho argumenty většinou nesouhlasím, některé lze akceptovat a u ostatních zastupitelů toto mínění převážilo. Návrh zveřejnit návrh UP byl tedy zamítnut. Absolvovaná diskuze ovšem byla velmi přínosná, předpokládám jak pro zastánce zveřejnění i pro jeho odpůrce, a zařazení tohoto bodu na jednání a otevření takto vedené diskuze zastupitelstva hodnotím jako velký úspěch.

 

Zasedání pokračovalo oficiální diskuzí, jež  ale byla ovlivněna dost pozdní hodinou a občané se tak ke slovu příliš nedostali.

 

Starosta informoval zastupitele o jednání s VRÚ ve věci realizace nové linky ČOV. Konstatoval jsem nevýhodnost původně navrženého konceptu (VRÚ by realizoval linku bez účasti obce a ta by ji následně provozovala a splácela formou nájmu), kdy není zajištěna kontrola nad výší investice a realizací. Místostarosta vysvětlil, že tento koncept již není uvažován a v uvažovaném konceptu bude nad realizací možná plná kontrola ze strany obce. Ing. Buriánek v tomto upozornil na možnou diskriminaci občanů, kteří při připojení musí platit poplatek a VRÚ tohoto bude i přes významně větší produkci OV ušetřeno (přesto, že ČOV zaplatí, bude mu v nájmu splacena).

 

Dále byla řešena jarní brigáda. Dotázali jsme se starosty na případný program brigády a možné pracovní úkoly. Starosta konstatoval, že brigádu nechce a že bychom program měli stanovit jako předkladatelé návrhu my. To je částečně pravda, ale kdo by měl potřeby obce znát lépe než starosta, který je za to z daní placen. Každopádně brigáda BUDE a doufáme v hojnou účast.

 

Starosta dále stručně informoval o průběhu rekonstrukce školy (bude samostatný článek) a místostarosta prezentoval podmínku zkapacitnění sítí při kolaudaci nových RD. Na toto již nebylo možno reagovat a budeme se tím zabývat, osobně s podmínkou nesouhlasím, jelikož výstavbu praktiky zcela blokuje, což je v rozporu s naším volebním programem.

Aktualizováno (Dne 28.03.2011 - 15:47)

 

Komentáře  

 
# UspechKovařík 2011-04-04 10:18
Nevím jestli lze hodnotit jako "velký úspěch" když se zastupitelstvo usneslo utajit zásadní dokumenty pro rozvoj obce a postup prací na ÚP, které mimochodem asi nejstojí zrovna málo peněz (kolik?).
JUDr. Janda a kol. se projevují jako politici národního formátu, když nechtějí nic zveřejňovat, protože by to prostí lidé nepochopili a mohli by se pak na něco ptát.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# RE: uspechTomáš Ros. 2011-04-04 19:07
Díky za reakci. Ano, to je hlavní podstata našeho sporu - "osvícená" rada moudrých vládnoucí davu nevědomých nebo otevřená informační společnost.

To že se návrh UP nezveřejnil samozřejmě jako úspěch nehodnotím, ale úspěch je, že se to vůbec dostalo na veřejnou schůzi.

Pořízení UP stojí kolem 1 mil Kč, přesnou částku nyní nevím, výběrové řízení se dělalo za minulého zastupitelstva.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Re: Re: uspechKovařík 2011-04-14 10:01
Milion za hracku zastupitelum, kterou nikomu neukážou a nikdo to nemůže kontrolovat...proč ne.
Já každopádně velice oceňuji, že se v tomto angažujete a tvoříte skutečnou opozici, v minulém volebním období rozhodně nebylo vidět kdo byl za koho (a pro co) zvolen.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# RE:RETomáš Ros. 2011-04-15 16:02
Minulý týden proběhla porada u starosty, kde byl UP řešen. Věřím tedy, že brzy nastane nějaký posun. Informace z tohoto sezení připravuji, bohužel mám nyní mnoho práce.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# brigáda?negolf 2011-04-26 09:30
Jo jo,starosta je číman. Na co brigádu.Stačí jeden přívalový deštíček,jako na velikonoční pondělí a bordel ve vsi se hne.A ideální by bylo,kdyby Slapy byly dolekopcom až třeba k Buši.Tam by si už se svinstvem poradili.A tak je to tu se vším.Neřešit,neukáza t,nechat vyhnít.Začnem zas až před volbami.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit