Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Porada u starosty 7.4.2011

Se zpožděním přinášíme informaci o závažné schůzce zastupitelů konané dne 7.4.2011 v restauraci U Neužilů. Hlavním bodem programu této schůzky bylo projednání dosud zpracovaného návrhu územního plánu, jehož zveřejnění bylo zamítnuto.

Přítomni byli všichni zastupitelé kromě p. Vosmíka a Prokeše.

Starosta zahájil diskuzi k UP jeho představením a na promítacím plátně bylo možno shlédnout základní mapu UP tak, jak ho připravila spol. Atelier U24 na základě zadání minulého zastupitelstva. Zastupitelé, kteří působili v minulém volebním období, si následně vysvětlovali vývoj a postup přípravy UP a shodu prezentovaného návrhu s jejich představami.

V diskuzi byly probírány jednotlivé rozvojové plochy z návrhu UP, což je bez jakéhokoliv plánku dost obtížné popsat. Vzhledem k usnesení zastupitelstva zatím návrh nezveřejňovat mohu snad alespoň na následujícím obrázku ukázat plochy, o kterých byla vedena nejdelší debata.

Jedná se především o pole pod okály (v UP Z19 a Z20), kde je navržena výstavba RD. Rozvoj plochy je vázán na úpravu komunikací, což je nutno v UP dostatečně podložit.

Zásadní diskuse poté probíhala o plochách na poli za zámkem (Z14 a Z15). Především rozšíření plochy Z15 směrem na Buš je poměrně zarážející, neboť nijak nerespektuje jakýkoliv tvar obce. P. Domes zařazení této plochy do UP zcela odmítl. P. Rosenberg následně uvedl potenciální možnost omezení rozsahu této plochy, kdy by byla zachována pouze v té části, která významně nepřesahuje stávající okraj obce (plocha je redukována cca na 1/6. Tento návrh se shodoval i s představou dalších zastupitelů (Kotrč, Buriánek, Pešek, Adam, Hynek) a následně byl přijat.

V dalším průběhu byl diskutován navržený koncept rozvoje býv. areálu statku. V návrhu prezentovaný zámět na výstavbu řadové zástavby byl posouzen jako nepřijatelný, rozvoj území je opět podmíněn rozvojem dopravní infrastruktury.

Posledním diskutovaným bodem návrhu UP byl rozvoj pláže na Ždáni. Důvodem byl především stávající neuspokojivý stav neumožňující žádné zatraktivnění lokality. Byla konstatována potřeba umožnit v oblasti určitý rozvoj komerčních aktivit, což může přinést zlepšení údržby veřejného prostoru.

Zpracovateli tak budou předány následující podněty k úpravě návrhu:

- redukce rozvojové zóny Z15

- časová etapizace rozvoje zóny Z19 a Z20

- změny zastavitelnosti a výšky staveb v areálu bývalého statku

- změna využití území v blízkosti pláže Ždáň

Věřím, že s upraveným návrhem již budou občané Slap plně a co nejdříve seznámeni.

V dalším průběhu porady byla projednána nabídka spol. 1.SCV na provozování ČOV Slapy a potenciální náhrada stávajícího provozovatele ČOV a veřejné kanalizace. P. Rosenberg konstatoval nekvalitní práci stávajícího provozovatele. Toho i přes některé zjevné nedostatky v jeho činnosti hájili jak starosta, tak místostarosta. P. Rosenberg nádledně předal místostarostovi zpracovaný materiál shrnující důvody pro změnu provozovatele (legislativní, ekonomické, technické i administrativní).

Pro příklad: v lednu byla na jednání se stávajícím provozovatelem konstatována nutnost redukce zápachu na ČOV. Jako jedna z příčin bylo identifikováno dávkování části znečištění do uskladňovací nádrže kalu. Provozovatel sice přestal dávkování provádět, ovšem zavezl kalová pole kaly a dalším znečištěním, takže zápach je ještě větší. Zároveň nyní přišel s požadavkem, aby obec na své náklady zajistila vyčištění kalových polí a vyvezení uskladňovací nádrže kalu. To považuji za zcela absurdní, jelikož původcem obou těchto odpadů je provozovatel. Starosta poněkud nelogicky oponoval, že on vyvážet tento odpad nechce a že to chci já s p. Buriánkem, jelikož my nechceme, aby ČOV smrděla. Upozorňuji, že ČOV velikosti slapské běžně není cítit ani z bezprostřední blízkosti.

Místostarosta následně konstatovat, že si prostuduje předaný materiál a zaujme k němu stanovisko.

Posledním bodem setkání byla diskuze o výjimkách ze stavební uzávěry a informace starosty o postupu výstavby a rekonstrukce komunikací v obci.

 

Aktualizováno (Dne 29.04.2011 - 10:22)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit