Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Zasedání zastupitelstva 9.5.2011

Na základě vyvěšeného oznámení se konalo zasedání zastupitelstva obce Slapy v zasedací místnosti obecního úřadu. Zasedání proběhlo za zvýšeného zájmu veřejnosti (návštěva 7 občanů – z toho 1 zástupce VLRZ). Přítomni byli všichni zastupitelé (p. Kotrč a Buriánek dorazili s malým zpožděním)

 

Starosta navrhl doplnění programu o 2 body: nákup automobilu pro hasiče a jmenování zástupce obce pro jednání se samosprávou v rámci přípravy UP (legislativní požadavek).

Přítomný zástupce spol. ALSTAETDER Investments a.s. navrhl doplnit program zasedání o hlasování o směně pozemků obce s touto spol. (jedná se o komunikaci k plastům a její směnu za pozemky u vodojemu a hřiště). Zástupce společnosti konstatoval, že předkládal tuto nabídku na směnu již v roce 2010 a dosud nemá od obce žádnou reakci. JUDr. Janda vysvětlil stávající stav a nečinnost obce a argumentoval dále důležitostí uvedené komunikace jednak pro spory s přístupem k areálu plastů a jednak v návaznosti na územní plán. Doporučil bod zařadit na příští zastupitelstvo, což zástupce spol. ALSTAETDER akceptoval.

Program schůze byl následně schválen.

Prvním bodem bylo schvalování výjimek ze stavební uzávěry.

  • žádost o realizaci oplocení, p. Čadová, p. Závorová. Udělení výjimky nebylo schváleno, jelikož záměr vede v těsné blízkosti komunikace, čímž by mohla být ohrožena dopravní obslužnost a zároveň v uvedené oblasti není zřejmé přesné vytýčení pozemků.

Následně požádal zástupce VLRZ, zda by nemohl být projednán bod 2 – tedy schválení smlouvy o spolupráci na realizaci rozšíření ČOV mezi obcí Slapy a VLRZ. Podstatou smlouvy je, že VLRZ v rámci stavby nového pavilonu pořídí na novou linku ČOV, která je pro realizaci záměru třeba, technologii a obec bude následně tuto technologii splácet. O smlouvě již bylo debatováno na setkání zastupitelů a obec na základě tohoto vznesla ke smlouvě řadu připomínek. Ty nebyly ze strany VLRZ akceptovány. JUDr. Janda představil základní body smlouvy. Ing. Rosenberg se dotázal, zda je do smlouvy možné nahlédnout, když se má schvalovat/neschvalovat. Na to reagoval starosta tím, že smlouvu všem zastupitelům poslal a že by s ní měl být každý seznámen. Zde jsem se musel ohradit, že jsem žádnou smlouvu nedostal, z čehož vznikl spor. (pozn. kontrolou mailů jsem zjistil, že jsem skutečně žádnou smlouvu nedostal, podkladem pro schválení/neschválení tak měl být výklad smlouvy zaslaný v březnu místostarostou – délka cca ½ stránky, to považuji za nedostatečné a vysvětlovali jsme si to ještě druhý den s místostarostou po telefonu a mailem. Za podklad pro schválení nějaké smlouvy považuji pouze smlouvu samotnou). Jelikož jedinou variantou předloženou VLRZ byla původní smlouva nevýhodná pro obec, byla v tomto znění zamítnuta.

Jednání se následně vrátilo k projednání výjimek ze stavební uzávěry.

  • Kanalizační řad Ždáň – schváleno

  • el. skříňka p.č. 284/4 a 284/1 schváleno

  • stavba bazénu – Václavíkovi, schváleno

  • rekonstrukce podkroví č.p. 18 schváleno

 

  • zemědělská stavba na pozemku p.č. 580 ku Přestavlky – neschváleno (pro schválení Buriánek, Pešek, proti – Kotrč, Rosenberg, Neužil, Janda, Vosmik, Domes, Prokeš, Adam) . Jednalo se o žádost p. Horáčka o stavbu statku včetně obytné části. Hlasoval jsem proti udělení výjimky. Jedná se o stavbu mimo stávající zastavitelné území a v předložené podobě je i v rozporu s návrhem UP. Stavba je dle dostupné dokumentace značné velikosti a dle mého názoru nerespektuje základní vazby na své okolí (okolní zástavba, krajina).

Zastupitelstvo schválilo záměr koupě hasičského vozidla. Byla zhodnocena nabídka běžného autobazaru na ojetý Nissan Navarra a vyhodnocena jako akceptovatelná.

Dále bylo provedeno zvolení určeného zastupitele ke zpracování návrhu územního plánu dle § 49 zákona č. 183/2006 Sb. JUDr. Janda navrhl jako tohoto určeného zastupitele starostu, což bylo schváleno. Hlasování jsem se zdržel.

Starosta dále zahájil diskusi.

Informoval zastupitele o průběhu rekonstrukce školy.

Dále přednesl návrh na pořízení laviček a stolů pro pořádání různých akcí v obci. Tyto akce jsou cca 5 x za rok (zabijačka, pouť, hasičský den, dýňová slavnost, den dětí ve školce... možná by se ještě něco našlo). Doposud jsou lavičky a stolky vypůjčovány z obce Buš, což není vždy možné.

Ing. Rosenberg se dále dotázal na zpětnou vazbu na předaný materiál k ČOV. Místostarosta se omluvil, že reagovat zapomněl, ovšem prezentoval výsledky jednání se stávajícím provozovatelem ČOV. Ten se údajně zavázal sporné body řešit – zejména řešit problém se zápachem ČOV. (Některá opatření skutečně začal provádět – odvoz zapáchajícího kalu z uskladňovací nádrže apod.). JUDr. Janda dále vysvětloval důvody, proč neměnit stávajícího provozovatele, i když dlouhodobě svoji činnost nevykonává zcela řádně. Vyjádřil obavy z potenciálního nového provozovatele (přestože nabídl nižší stočné a komplexnější služby) s odůvodněním že se jedná o velkou vodohospodářskou společnost. Starosta a místostarosta budou na stávajícího provozovatele „více dohlížet“. Ing. Rosenberg navrhl, aby bylo provedeno srovnání předloženého návrhu smlouvy od nového provozovatele se smlouvou stávající, což bylo označeno za nemožné, jelikož stávající smlouva je stručný dokument (údajně cca 3 strany) kdežto navržená smlouva (1ScV a.s.) je značně komplexní. Ing. Rosenberg proto navrhl, že by bylo možné některé body z uvedeného návrhu zapracovat do stávající smlouvy, což JUDr. Janda označil za potenciálně velmi přínosné.

Ing. Rosenberg se dále dotázal na zadání úprav UP jeho zpracovateli. Dosud nebylo provedeno.

Dále se do diskuse zapojili občané.

P. Černá se ohradila proti některým formulacím a poznámkám doprovázejícím její dotazy na práci zastupitelstva, konkrétně ze strany místostarosty.

Dále se dotázala na rozhodnutí zastupitelstva, kdy byla p. Peškovi povolena výjimka na stavbu RD a p. Domesovi nikoliv (stavba byla podmíněna zatím neexistujícím napojením na sítě). Starosta vysvětlil, že p. Pešek již připojení na sítě má realizováno z minulosti.

P. Domes dále vysvětlil okolnosti přijetí rozpočtového opatření č. 1/2011, které bylo přijato na minulém zastupitelstvu, ač zpočátku nikdo nevěděl, o co se jedná (včetně navrhovatelů).

P. Černá konstatovala, že v červnu 2010 žádala starostu o poskytnutí informací ze závěrečného účtu obce za rok 2009. Ten doposud tyto informace nedodal. Starosta se omluvil a konstatoval, že má informace připravené a jal se je hledat. Bohužel neúspěšně. P. Domes konstatoval, že za rok 2010 uzávěrka dosud není provedena.

Poté jsme se rozešli.

 

Aktualizováno (Dne 17.05.2011 - 12:14)

 

Komentáře  

 
# poděkovánínegolf 2011-05-17 06:11
Poděkování a pochvala za rychlou informaci o dalším dění na zastupitelstvu.Je už skoro příznačné,že na ofic. stránkách,potaž mo elektronické desce,není ani čárka.Asi není zájem,aby vešlo v obecnou známost,jak se část zastupitelstva k problémům obce staví.Snad tam nejsou "jiné" zájmy? VY, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJETE TYTO STRÁNKY,ROZŠIŘT E POVĚDOMÍ O NICH MEZI SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ.AŤ SE VÍ,JAK SE KDO CHOVÁ A ZÁJMY OBCE A TÍM JEJICH OBYVATEL HÁJÍ,PO
CELÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ.DÍKY.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit