Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Zasedání zastupitelstva 31.5.2011

Zasedání se konalo na úřadě od 19.00 hod. Přítomni byli všichni zastupitlé. Z veřejnosti byli přítomni 2 občané + zástupce VLRZ (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení).


Ihned poté, co se zastupitelé sešli započala diskuze o hlavním bodu jednání zastupitelstva a to schválení smlouvy o spolupráci s VLRZ na výstavbě druhé linky ČOV. P. Kotrč představil finanční rozvahu, kde na základě zaslaných podkladů a hrubě předpokládaných cen realizace vyčíslil náklady na nájem technologie dle smlouvy vlastněné VLRZ. P. Domes následně navrhl, aby při financování ČOV bylo postupováno standardním způsobem (běžný úvěr, případně plné zafinancování z účtu obce a následná návratnost prostředků ve formě stočného). P. Rosenberg konstatoval, že navržená smlouva představuje nestandardní řešení s těžko odhadnutelnými dopady v delším časovém horizontu a že je vyústěním dlouhodobě neřešeného stavu kolem ČOV. Místostarosta a p. Vosmík konstatovali výhodnost smlouvy související s okamžitou úsporou určitých prostředků, které bude možno využít jinak.

Následně bylo konstatováno (19.45) že by bylo vhodné schůzi oficiálně zahájit. Po volbě zapisovatele a ověřovatelů bylo přistoupeno ke schválení programu. Starosta navrhl jeho rozšíření o 3 další body. P. Rosenberg navrhl, aby běžné takto zásadní rozšíření programu nebylo dále praktikována a aby bylo jednáno podle vyvěšeného programu. P. Janda oponoval tím, že rozšíření programu je žádoucí a nevyhnutelné (což lze částečně akceptovat). Program byl schválen 10:1 (hlasoval jsem proti rozšířenému programu).

Starosta následně nechal o schválení smlouvy hlasovat. Zde vznikla otázka, kterou smlouvu vlastně schvalujeme, jelikož byla celá řada revizí. P. Rosenberg a p. Domes jako ověřovatelé zápisu předloženou smlouvu parafovali.

Smlouva byla následně schválena 9 hlasy (Domes a Rosenberg se zdrželi, nechci blokovat přijetí této smlouvy, ale s postupem výstavby ČOV tímto způsobem nesouhlasím).

Dalším bodem bylo schvalování výjimek ze stavební uzávěry.

O slovo požádal přísedící občan p. Gruner. Popsal situaci související s nákupem jeho pozemku v k.ú. Přestavlky v roce 2005. Pozemek je situován mimo zastavitelné území (sousedí s ním). P. Gruner si před koupí pozemku dle svých slov zjišťoval jeho potenciální zastavitelnost. Výsledkem bylo, že mu tehdejší starosta údajně vydal vyjádření Obce Slapy, že v budoucnu bude možno uvedený pozemek zastavit s odvolání na blíže neurčený koncept územního plánu. P. Gruner zjistil, že do zadání návrhu stávajícího UP není jeho pozemek zahrnut a proto se rozhodl navštívit zastupitelstvo. Předmětný dokument neměl u sebe, ale přislíbil jeho dohledání a dodání. Zastupitelé byli těmito fakty velmi překvapeni, p. Rosenberg tedy vyzval přítomného p. Vosmíka – tehdejšího starostu aby situaci ozřejmil z pohledu obecního úřadu. P. Vosmík prohlásil, že podobné vyjádření nikdy nevydal a že je žádost p. Grunera zcela bezpředmětná. P. Gruner následně vedl debatu s p. Jandou o právním výkladu dokumentu, koupi v dobré vůli apod. Bouřlivější diskusi ukončil sám p. Gruner konstatováním, že svoji žádost stahuje z programu schůze a dokument dohledá a následně bude o situaci jednáno např. na příštím zastupitelstvu.

Byla odsouhlasena rekonstrukce chaty na Ždáni (p. Marková).

Zastupitelstvo dále schválilo zahájení prací na Výběrovém řízení pro stavbu úpravny vody a Výběrového řízení pro stavbu nové linky ČOV. Byla diskutována forma zadání tak aby bylo eliminováno riziko nadměrné ceny či vícenákladů při stavbách.

(P. Domes informoval zastupitele, že např, na rekonstrukci školy činily vícenáklady 2,5 mil. Kč)

Posledním bodem bylo schválení zadání opravy komunikací dle dříve schváleného plánu oprav. Zde probíhala i diskuse o prioritních komunikacích a potřebě jejich oprav.

V diskusi se p. Horáček dotazoval na postup přípravy Územního plánu. Starosta informoval, že byly zadány poslední změny (2 měs. od jejich projednání na poradě...), alel že vznikly pochybnosti (ze strany zpracovatele ???) o souladu výsledného UP s jeho schváleným zadáním.. o tomto problému má starosta jednání za účasti zpracovatele 17.6. jednání na MěÚ Černošice. Poté je snad možno očekávat kroky vedoucí ke zveřejnění návrhu.

P. Horáček se následně dotazoval na možnosti realizace jeho stavby a prezentoval upravený projekt. P. Rosenberg konstatoval nesoulad tohoto projektu s návrhem UP, p. Horáček se tedy dotázal zda by se nemohl na předmětnou část mapy UP podívat, to mu ale nebylo umožněno. Místostarosta následně konstatoval, že je nutno počkat na zveřejnění minimálně návrhu UP, a prakticky vyloučil udělení výjimky ze stavební uzávěry pro prezentovaný projekt.

 

Komentáře  

 
# porovnánínegolf 2011-06-07 05:56
Dobrý den ,mám prosbu,zda by nebylo možné,na oficiálním,obcí placeném, webu se toho skoro určitě nedočkáme,zveře jnit zde alespoň rámcové finanční porovnání obou variant rozšíření ČOV?
Ať máme představu,co nás může v budoucnu čekat.Zatím to vypadá,že zastupitelé až na čestné vyjímky,jednají stylem po nás potopa a hlavně ať se to nevynese ven.Vždyť takováto investice resp.smlouva by si snad i zasloužila širší debatu.Ale asi je lepší nikoho neinformovat.Zápis se nějak spatlá,on to stejně nikdo nečte a pak? Vždyť jsme vás informovali,tak co si stěžujete,že je stočné a vodné dražší.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit