Get Adobe Flash player
Autorizace ...Poslední komentáře
Vyhledávání ...

Porada zastupitelů 11.7.2011

 

Zdravím, čtenáře po delší pauze způsobené prázdninami. Dne 11.7. se konala další porada zastupitelů. Účastnili se všichni kromě p. Kotrče (dovolená) a p. Buriánka. Hlavním programovým bodem byla definitivní podoba návrhu územního plánu obce, ´postoj obce k žádosti p. Grunera o vyjjímku ze stavební uzávěry. Posledním řešeným bodem byl finanční plán obce na další období.

 

P. Janda zahájil jednání podáním informací o stavu přípravy UP a to zejména o jednání mezi zástupci oce Slapy (Neužil, Janda), úřadu Černošice a zpracovatele (ateliler U24) ze dne 17.6.2011, kde byl řešeni především soulad stávajícího návrhu UP s jeho zadáním, kde údajně zpracovatel (U24) vyjádřil pochybnosti, že změny odsouhlasené zastupiteli v březnu jsou v souladu s původním zadáním. Zástupce úřadu v Černošicích každopádně konstatoval, že žádné nesoulady nevidí.

P. Janda následně vyzval přítomné zastupitele aby vyjádřili své konečné stanovisko k navržené podobě UP.

P. Rosenberg, konstatoval, že podoba byla schválena již v březnu a k té nemá připomínky. Dále vyjádřil pochybnosti nad postupem zpracovatele (U24), který proces přípravy svojí činností/nečinností brzdí. (např. zmíněné dle mého názoru zbytečné jednání 17.6.) Od schválení podoby UP v březnu uběhlo 4,5 měsíce a za tuto dobu nebyla provedena žádná činnost směřující k jeho zveřejnění/schválení.

P. Vosmík ani p. Pešek neměli k návrhu UP připomínky, p. Pešek se dotázal na nesrovnalosti v návrhu (odsouhlaseném v březnu) a plánku, který byl k dispozici na jednání (tento plánek - náčrt zpracovatel připravil pro naše jednání, jednalo se o výřez části UP s´vyznačenými změnami z březnového jednání). P. Janda vysvětlit, že se jedná pouze o chybu tohoto plánku nikoliv o nějaké zařazené změny (v plánku chyběla výrobní plocha navržená v UP u benzínky Shell).

P. Adam se dotázal na vazbu mezi UP a případné zařazení pozemků p. Grunera, p. Janda ho odkázal na samostatný bod jednání. P. Prokeš neměl připomínek, p. Hynek konstatoval nutnost zapojení obyvatel, načež opět proběhla diskuse o rychlosti přípravy.

P. Janda následně shrnul tento bod a zmínil zařazení regulativů pro některé rozvojové zóny v důsledku jejich nedostatečné dopravní obslužnosti - to se týká především plochy "pole pod okály".

UP bude zveřejněn ne webu, bude umístěn plánek na vývěsce a následně proběhne beseda s občany. Zveřejnění proběhne po dodání definitivní verze UP od zpracovatele (U24). Zveřejnění by mělo proběhnout cca na konci září.

V dalším bodu byla diskutována situace kolem žádosti p. Grunera o výstavu na Lahoze a to na základě potvrzení, od p. Vosmíka, že je na uvedeném pozemku možno realizovat výstavbu. P. Vosmík si přes to, že dříve tvrdil, že žádná podobná vyjádření nidky nedával, vzpomněl na poměrně dost detailů a podal zastupitelům relativně obsáhlé vysvětlení, proč. p. Gruner dostal vyjádření, že za určitých podmínek může na pozemku (535/2) stavět penzion s 20 místy. P. Vosmík konstatoval, že uvedené potvrzení vydal mnoha lidem a motivací bylo získání zajímavého investora, který by se podlel na rozvoji obecní infrastruktury (vodovod, kanalizace). Na dotaz, proč je v potvrzení psáno že je v souladu s konceptem UP i když není jednoznačně neodpověděl.  P. Janda také prezentoval korespodenci mezi obecním úřadem a p. Grunerem z období kdy pozemky kupoval, která jde interpretovat různými způsoby (nejasné určení pozemků, je zmiňován záměr chovu ovcí, na pozemek 363/2 se uvažovaná stavbu vůbec nevejde apod.). Postoj obce je každopádně takový, že uvedený pozemek nebude do UP zařazen jako stavební a výjimka ze stavební uzávěry nebude udělena. P. Gruner kupoval běžnou zemědělskou půdu za cenu zemědělské půdy. Od okamžiku koupě neučinil žádné kroky, které by směřovaly k tomu aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádření p. Vosmíka.

Tuto trochu bouřlivější situaci každopádně považuji za důsledek netransparentního jednání předchozího starosty v oblasti vydávání podobných dokumentů či povolování nových staveb. Důsledkem samozřejmě může být další soudní spor obce.

Posledním bodem jednání byla diskuse o finančním plánu obce. Základem tvorby rozpočtu je nezadlužování obce. P. Domes představil hlavní body rozpočtového výhledu  na příští rok a dále proběhla diskuze o prioritách v oblasti opravy komunikací a dalších záměrů (oprava úřadu, realizace úpravny vody, ČOV, tělocvičny, atd.)

P. Domes konstatoval, že obci chybí dlouhodobější koncept ivestic a bylo dojednáno, že do konce prázdnin by měl každý zastupitel předložit svůj návrh či seznam investičních záměrů co nám v obci chybí, či co by mohlo přispět ke zvýšení kvality života v obci.

P. Domes dále prezentoval výsledky analýzy údržby obce - tedy srovnání stávajícího stavu, kdy je zaměstnán 1 pracovník na 1/2 úvazku a řada služeb je zadávána se stavem, kdyby obec měla svého vlastního zaměstnance na celý úvazek, který by se o údržbu obce staral. Z analýzy vyplynulo, že zaměstnanec na plný úvazek by představoval zvýšení nákladů o cca 150 tis. Kč za rok, ovšem přínosem by byla kvalitnější provádění prací a vyšší kontrola. P. Janda i Neužil ovšem prezentovali výhody stávajícího stavu a úvahu zatím odmítli. Otázka ovšem bude aktuální velmi brzy a to v okamžiku, kdy může dojít ke změně režimu provozu školy. Poté by již zaměstnanec byl výhodnější což přiznal i starosta. Je ovšem zřejmé, že kvalita údržby bude velmi záležet na osobě zaměstnance - tedy je nutno aby byl samostatný, pracovitý, skromný, kreativní a měl dobré improvizační schopnosti v  oblasti opravy drobné mechanizace (brzy ho budeme hledat).

 

Aktualizováno (Dne 30.07.2011 - 13:26)

 

Komentáře  

 
# UP pro každéhoMilena 2011-09-07 15:38
Vzhledem k tomu, že se stále mluví o zástavbě pole u nás pod okály, by mne zajímalo zda je morálně ospraveditelné, že někteří vlastníci pozemků jsou zároveň zastupiteli a mají přístup k územnímu plánu a ostatní jen čekají co na jejich pozemcích zastupitelé vymyslí. Já na svém pozemku stavět nechci, ale fér mi to stejně nepřipadá.
Která rodina vlastní pole pod okály není těžké zjistit. Nezávidím jim, ale májí své zájmy prosazovat veřejně.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# RE UPTomáš Ros. 2011-09-08 12:24
Vzhledem k délce přípravy UP je to skutečně nefér, také jsme se snažili prosadit, aby návrh byl již zveřejněn i ve stadiu rozpracování, to ale zastupitelstvem neprošlo (viz předchozí články). Jinak při přípravě každého UP je fáze, kdy někteří lidé vědí více než ostatní (minimálně Ti co to malují) ale jak píši... ve Slapech to trvá trochu moc dlouho.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# re re upMilena 2011-09-14 12:48
Nejde jen o to, že někdo něco ví dřív.
Někdo do toho může přece i zasahovat, zatímco ostatní budou pak postaveni před hotovou věc. Vaše sdružení rychle pochytilo rétoriku "zkušených" zastupitelů.
Ale přesto vás chválím za otevřenost. Z oficiálních zdrojů bych se nedozvěděla nic.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# re re re UPTomáš Ros. 2011-09-14 22:39
Vámi popsaný styl práce se mi také nelíbí, proto se s tím snažím něco dělat, možnosti jsou každopádně relativně omezené.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Porada zastupitelů 11.7.2011Jesus 2018-12-29 04:30
Whаt's up, Stеve with Bridges.
Whoa “Porada zastupitelů 11.7.2011” is аn іnteresting topic
Simply wanted to sharе tyat I liked this page.


my web blog: custom
vanities for bathrooms: http://www3.tok2.com/home/kyudo/g_book/g_book.cgi/rk=0/javascript:void(0);
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Porada zastupitelů 11.7.2011Rob 2019-01-01 23:04
What's uⲣ, Steve frrom Bridges.
Reaⅼly “Porada zaѕtupitelů 11.7.2011” is rеally an interesting topic
I ϳust wanted to shaгe that I liked reading your site.My site Bаthroom Vɑnity Cabinets With Tops: http://ejathydyknung.mihanblog.com/post/comment/new/10/fromtype/postone/fid/150895584959f0d6c910386/atrty/1508955849/avrvy/0/key/42b97595b00cd950dfdb5ae6028a6faf/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# AutoCAD raysJfierm 2019-03-25 21:03
https://drawing-portal.com/en/creation-of-objects-in-autocad/ray-autocad.html rays of autocad.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Пку 10, а также многое другое. Вам сюда!Dennisviali 2019-04-21 09:03
Пункт учета электрический 6-10кв, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫ Е ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва и многое другое на нашем специализирован ном сайте: http://sviloguzov.ru/ - Вы нашли то, что искали!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Porada zastupitelů 11.7.2011Lillian 2019-08-06 21:28
Low calorie smoothies can be extremely useful when you are helping the body purify and
cleanse toxic waste debris. Salt water softeners require tо operate efficiently ɑnd types of salt
available migfht be classified іnto three categories.
Losing weight ɑnd noot regaining iit means making healthier nutritional choices.Ηave a loоk аt mmy web ρage Cold Pressed Olive Oil
Ⲟrdering: https://www.chefdonpepe.com/product/portucale-portuguese-extra-virgin-olive-oil/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Porada zastupitelů 11.7.2011Ingrid 2020-06-03 23:10
Clearing the completе proƅlem related to drainage systеm
aand garbage disposal systеm brings health insurance
and happiness tο life. Thеsе factors ѡill lіkely pⅼace you comfortable with regardds tߋ your house's
plumbing requirements. Ӏt's something we live ѡith every dаy and thɑt water
is simply right theere if we tᥙrn on the tap.

Take а ⅼоoҝ at my web-site :: Plumber Services Ӏnc.: https://www.plumberservices.net/diy-plumbing/diy-home-renovation-tips/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit