Ustavující zasedání - takové doplnění zápisu

Zdravím čitatele blogu. Dnes jsem se zúčastnil ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce Slapy. Jeho hlavní body byly prezentovány na obecní vývěsce a jistě budou uvedeny i v zápise z tohoto zasedání, který vytvářel p. Janda. Účast občanů byla velmi nízká - pouze 2 osoby.

Nejprve jsme složili slib zastupitelů a následovalo předpokládáné hlasování o připravených návrzích - viz. předchozí článek. Vzhledem k tomu, že návrhy byly přijaty hned napoprvé, nebylo jednáno o jiných variantách.

Trochu delší diskuse proběhla na téma odměňování zastupitelů a místostarosty. Byl prodiskutován jednak návrh p. Kotrče, aby zastupitelům odměna nebyla vyplácena a tak došlo k úspoře prostředků, dále varianta ponechání stávajícího systému, kdy je zastupitelům vyplácena odměna cca 300 Kč/měs a předsedům výboru cca 800 Kč/měs a varianta cca 300 pro zastupitele a 300+800 pro předsedy výboru. Možnost, že by zastupitelé odměnu sice pobírali, ale zároveň přenechali na jiné účely (např. sociální) byla shledána jako administrativně komplikovaná (výkazy, odvod daní apod., na toto nejsem expertem, ale p. Vosmík jmenoval dlouhý soupis komplikací jejichž relevanci nejsem schopen posoudit). Hlasovalo se tedy o možnosti ponechat stávající systém odměňování či odměny zrušit. Pro zrušení vyplácení odměn jsem ovšem hlasoval kromě p. Kotrče již jen já a byl zachován stávající systém.

Navrhoval jsem snížení odměny pro místostarostu (ze stávající odměny odpovídající cca polovičnímu úvazku na odměnu odpovídající cca čtvrtinovému úvazku), což nebylo akceptováno. P. Janda ale konstatoval, že bude objem své činnosti sledovat, zda odpovídá vyplácené odměně.

Dále pokračovala diskuse o zřízení a případném obsazení sociálního výboru. Shodli jsme se, že sociální výbor je potřebný, ovšem nikdo ze zastupitelů se zatím nevyjádřil v tom smyslu, že by chtěl funkci předsedy sociálního výboru vykonávat. Konkrétně já tuto funkci vykonávat nechci z důvodu malé znalosti především místních starších spoluobčanů a jejich potřeb.

Starosta následně zasedání ukončil, ale sezení pokračovalo volnou diskusí s občany a také mezi zastupiteli.

Za přínosnou považuji poměrně dlouhou diskusi o prasatech (myšleno příslušníky druhu Sus scrofa nikoliv homo sapiens) v obci a možností obce a občanů v této věci něco podniknout, roli mysliveckých sružení apod. Že se jedná o hlubší ekologický problém způsobený dlouhodobou činností člověka asi není třeba připomínat, nyní je ovšem na člověku, aby se s prasaty naučil žít či reguloval jejich stavy. Co je důležité a zatím nebylo prezentováno, že obec má připravený jednak podnět pro ORP Černošice (Na území obcí vykonávají státní správu myslivosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP). Orgány státní správy myslivosti soustavně dozírají na dodržování zákona o myslivosti a jimi vydaných rozhodnutí, provádí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře). Jako první krok ovšem bude vyvoláno jednání se zástupci místní myslivecké organizace - základem většiny opatření vedoucích ke snížení stavu zvěře musí být, jak jsem pochopil, prohlášení o tom, že je zvěř přemnožená (toto prohlášení vydá myslivecká organizace, či na základě podnětu orgán vykonávající státní správu v oblasti myslivosti).

V poslední části schůze jsme již volně diskutovali se zastupiteli o nastaveném systému řízení obce. Tomáš Rosenberg.

Aktualizováno (Dne 12.11.2010 - 13:42)