Návštěva ČOV Slapy 18.11.2010

 

V souladu s dohodou ze dne 26.10. jsem se starostou a Tondou Buriánkem provedl návštěvu ČOV Slapy. Jelikož měli oba spoždění, tak jsem si ČOV mohl prohlédnout sám, tímto děkuji pánovi z obsluhy za vstřícnost i trpělivost.

ČOV Slapy je menším zařízením již v poměrně špatném technickém stavu, průběžně doplňováno novými technologickými celky tak, aby bylo možné ji jednak efektivně provozovat a aby splňovala současné legislativní předpisy. Jedná se o jednoduchou mechanicko-biologickou ČOV v sestavě:

mechanické předčištění (česle)

čerpadla

lapák písku

biologická aktivace

dosazovací nádrž

zpracování kalu

kalové pole

Pro nás občany je důležité, aby především plnila svůj účel – tj. aby do přehrady netekly splašky, aby negativně neovlivňovala svoje okolí (např. zápachem)  a aby její provoz nestál příliš peněz.

Vlastníkem ČOV a všech tam umístěných zařízení (čerpadla, dmychadla, kalolis atd.) je obec Slapy. ČOV provozuje na základě smlouvy s obcí spol. BVS Aqua s.r.o., které platíme stočné. Společnost zajišťuje provoz, provozní opravy a obsluhu zařízení, zároveň je odpovědná za kvalitu vyčištěné vody. Obci společnost platí nájem, kterým obci splácí využívané zařízení a investice, jež provoz vyvolává. V poslední době byly (co vím, ale mám v plánu na obci dohledat) na ČOV uskutečněny investice do realizace nového dosazováku kalu, nových čerpadel a kalolisu v řádech statisíců Kč.

Nyní k samotné ČOV.

Co nám na provozu vadí je únik odpadní vody při deštích z kanálu již před ČOV, únik kalů z ČOV při deštích či vyšších průtocích vody a zápach.

Při prohlídce jsem byl obsluhou ČOV ujištěn, že nová čerpadla umožňují bezproblémové čerpání přítoku odpadní vody i v děštích. Situace, kdy splašky tečou z kanálu po silnici před ČOV, by se neměla opakovat.

Na ČOV jsem identifikoval 2 zdroje zápachu, jednak kalová pole, kde byl navezen blíže neidentifikovatelný materiál z ucpané kanalizace (mělo by být rychle zlikvidováno) a jednak bývalou skladovací jímku na kal. Tato jímka se již pro skladování kalů nepoužívá, nyní je do ní ovšem zaveden odpad z lapáku písku. Ten je tvořen pískem smíchaným se surovým organickým materiálem z odpadní vody. Organický materiál následně v nádrži hnije, což způsobuje zápach (v létě by tento zápach byl mnohem větší). Tento způsob likvidace odpadu z lapáku písku lze považovat ze velmi nevhodný.

Pro rozpočet obce je nemilé, že vzhledem k problémům s únikem kalů je pro ČOV úřadem vyžadován nákup mikrosíta pro dočištění odtékající vody, což je opět další investice v řádu statisíců. Problémy s náhlým hydraulickým přetížením čistírny a s tím souvisejícím výše popsaným únikem kalů způsobuje kromě vydatných děšťových událostí (okapy zavedené do kanalizace), také nárazové vypouštění zahradních bazénů či bazénů VRU.

K tomuto vyvoláme jednání s provozovatelem a příslušným úřadem, zda by bylo možno nákup mikrosíta nahradit např. technologickou úpravou ČOV, která by spočívala v úpravě bývalé nádrže na kaly na vyrovnávací nádrž, která by stabilizovala průtok ČOV, což by odstranilo problémy s únikem kalu.

Dále chceme znovu prověřit náklady určené na provoz  ČOV vykazované provozovatelem, ověřit adekvátnost smluv s významnými producenty znečištění (VRU) a donutit provozovatele k vytvoření řádného (zákonem požadovaného) provozního řádu ČOV a jeho následné dodržování.

20.11.2010, Tomáš Rosenberg

 

 

Aktualizováno (Dne 29.11.2010 - 13:31)