Setkání zastupitelů 22.11.2010

 

Setkání zastupitelů 22.11.2010

Setkání proběhlo v zasedací místnosti na obecním úřadě za účasti všech zastupitelů mimo p. Peška. Hlavním bodem, který měl být diskutován, byl návrh rozpočtu obce na rok 2011. Návrh rozpočtu byl vypracován finančním výborem a představil jej p. Domes.

P. Domes prezentoval jednak "lidskou" verzi rozpočtu, kde jsou specifikovány hlavní položky rozpočtu v základních kapitolách a pak verzi, jak je nutno návrh publikovat dle legislativy (to je ta na vývěsce), ve které je trochu náročnější se vyznat. Rozpočet každopádně počítá s příjmem dotace na rekonstrukci školy a především s investicí do nové úpravny pitné vody, která bude zpracovávat vodu z přehrady (o výši této položky jsme diskutovali, jedná se pouze o hrubý investiční odhad).

Dotazoval jsem se, zda je počítáno s nějakým rozšířením osvětlení - lokalita od Motorestu ke křižovatce s ul. k Vyhlídce a v Chaloupkách, bylo mi sděleno, že se s tím nepočítá, ale v rámci realizace nového chodníku od Motorestu ke křižovatce s ul. k Vyhlídce by mohla 1 lampa být přidána. V Chaloupkách v příštím roce asi nic.

Dále jsme s Tondou Buriánkem vyjádřili znepokojení nad průběhem rekonstrukce školy a to především s ohledem na podivné přerušení stavby, zjištění o nezdokumentovaných rozhodnutí o dílčích změnách projektu a fakturaci některých (zatím) nepodložených vícenákladů ze strany realizační společnosti. Dále jsme konstatovali nízkou úroveň stavebního a autorského dozoru. 29.11. se bude rekonstrukcí školy zabývat kontrolní výbor na svém zasedání, dodání příslušné dokumentace ke stavbě jsme si k tomuto zasedání vyžádali. Diskuse k tomuto bodu byla poměrně dlouhá, více informací po pondělní schůzce kontrolního výboru.

Dotazoval jsem se na postup řešení situace s prasaty - obec podá v nejbližších dnech podnět na orgán myslivosti ORP Černošice.

Starosta dále předložil k spíše estetickému posouzení 2 projekty rekonstrukce chat, oba splňují stávající podmínky stavební uzávěry se závěrem, že obec nebude realizaci bránit.

V oblasti posuzování a povolování nových staveb jsme dále vedli diskusi o záměru výstavby nových pavilonů v areálu VRÚ. Zde je obec proti realizaci záměru kvůli nesouladu něktrých údajů v projektu (např. vypouštění odpadních vod), kde VRÚ uvádí nulové navýšení produkce, v projetku do kterého jsem nahlížel je ovšem navýšení produkce uvedeno v běžné výši (což je pro ČOV Slapy problém). Zatím nejsem se situací natolik obeznámen, abych učinil nějaký svůj jednoznačný závěr.

P. Janda dále prezentoval návrh smlouvy na dodávku obecní vody spol. Golf Slapy s.r.o. Zde je důležité, že přes některé nedostatky smlouva obsahuje kvalitně formulovanou pasáž jednak o využití vody pouze jako pitné a také o přednostním zásobování občanů obce Slapy v případě nedostatku vody.

Zastupitelům jsem dále představil závěry své návštěvy ČOV a doporučení ohledně zefektivnění provozu (viz. předchozí blog). ČOV je nyní ve fázi rekonstrukce, bohužel k dispozici opět není řádná dokumentace, stavební povolení končí k 31. 12. 2010 a obec bude usilovat o jeho prodloužení (jinak by např. musela být do té doby zprovozněna nová jednotka ultrafiltace na odtoku apod.).

Z rozpočtu na tento rok by měla být pořízena nová sněžná fréza na úklid chodníků. Zde byla posuzována i možnost zařízení pronajímat, ale byla shledána rizikovou. V této souvislosti p. Domes a p. Kotrč otevřeli téma o zřízení stálého zaměstnaneckého postu pro pracovníka vykonávajícího údržbu obce. V této věci přislíbili v rámci činnosti finančního výboru zpracovat analýzu o výhodnosti tohoto záměru, či zachování stávajícího systému (část služeb je nakupována, je zaměstnán pracovník na 1/2 úvazku).

Starosta dále prezentoval nabídku na úpravu a vedení internetových stránek obce od spol. Galileo, o jejímž případném přijetí a následné úpravě stránek zatím nebylo rozhodnuto. Po pravdě zatím neznám stávající náklady spojené s provozem internetové prezentace obce.

Tomáš Rosenberg

 

Aktualizováno (Dne 29.11.2010 - 13:33)